امروز 14امین همایش مشترک اقتصادی ایران وصربستان در سالن مروارید خلیج فارس با حضور آقای مهندس نعت زاده مرد خستگی ناپذیر وآقای لیائیچ وزیر تجارت صرب برگزار شد
صفحه اصلی > شرکت های ایرانی فعال در کشور هدف 

ليست شركتهاي ايراني فعال در تركمنستان

پس از استقلال تركمنستان در سال1991از اتحاد جماهير شوروي سابق

از همان ابتدا بدليل حسن همجواري وحمايت دولت وقت از كشور تازه تاسيس روابط تجاري ايران روبه افزايش نهادوشركتهاي بسيارخدمات فني ومهندسي در زيرساختهاي آن كشور فعاليت نمودند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ليست شركتهاي ایرانی فعال