امروز 14امین همایش مشترک اقتصادی ایران وصربستان در سالن مروارید خلیج فارس با حضور آقای مهندس نعت زاده مرد خستگی ناپذیر وآقای لیائیچ وزیر تجارت صرب برگزار شد
صفحه اصلی > آشنایی با رایزن بازرگانی 

ا

اصلاح مقررات و قوانین

   

مقررات

465  56
      45