82
رايزن بازرگاني ايران در پکن - شرکت های ایرانی فعال در کشور هدف
راه اندازی پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ایران در پکن .... راه اندازی پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ایران در پکن
صفحه اصلی > شرکت های ایرانی فعال در کشور هدف 

ليست شركتهاي ايراني فعال در تركمنستان

پس از استقلال تركمنستان در سال1991از اتحاد جماهير شوروي سابق

از همان ابتدا بدليل حسن همجواري وحمايت دولت وقت از كشور تازه تاسيس روابط تجاري ايران روبه افزايش نهادوشركتهاي بسيارخدمات فني ومهندسي در زيرساختهاي آن كشور فعاليت نمودند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ليست شركتهاي ایرانی فعال